VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY LYŽAŘSKÉ ŠKOLY SPORT JIZERKY

1. Smluvní vztah

Lyžařská škola Severák VELBLOUD – SPORT JIZERKY (dále jen LŠ) zastoupená Janem Telenským , ič: 01603507 zajišťuje jednotlivcům a skupinám účast na pořádaných kurzech lyžování a snowboardingu na základě podepsané Smlouvy o poskytnutí tělovýchovných a sportovních služeb (dále jen smlouva). Smlouva nabývá platnosti vytvořením objednávky (rezervace) v kanceláři LŠ, nebo prostřednictvím internetového rezervačního systému na adrese www.sportjizerky.cz/rezervace. Dokončením objednávky zákazník souhlasí se všemi údaji uvedenými ve smlouvě a bere na vědomí tyto Všeobecné obchodní podmínky, Podmínky webové služby, Zásady ochrany osobních údajů. Dále se tyto vztahy řídí ustanovením Občanského zákoníku, eventuálně Obchodního zákoníku.

2. Cena a platební podmínky

Ceny za služby LŠ jsou sjednány dohodou mezi LŠ a zákazníkem, řídí se platným ceníkem, který je pro zákazníka volně k nahlédnutí v provozovně LŠ a na internetových stránkách www.sportjzerky.cz. Zákazník službu hradí vždy před zahájením kurzu v hotovosti, platební kartou nebo on-line platbou. Ceny jsou uvedeny včetně DPH. LŠ si vyhrazuje právo na změny cen bez předchozího upozornění.

3. Práva a povinnosti zákazníka

Zákazník má právo:

  • Reklamovat případné vady poskytnutých služeb.
  • V případě nenaplnění skupinové výuky na minimální počet 4. osob, má zákazník právo od smlouvy odstoupit bezplatně a zrušit skupinovou vyučovací lekci. 

Zákazník má povinnost:

  • Dostavit se včas na předem určené místo srazu na začátek i konec vyučovací lekce.  Při pozdějším příchodu rezervace propadá.
  • Sdělit pracovníkovi LŠ své Jméno, Příjmení, telefonní číslo a emailovou adresu.
  • Řídit se písemnými pokyny LŠ a ústními pokyny vedoucího kurzu a instruktora a dodržovat stanovený program kurzu.

Pokud by zákazník svým jednáním nebo chováním ohrožoval nebo narušil průběh a program kurzu, může být vyloučen z kurzu, přičemž ztrácí nárok na úhradu nevyužitých služeb. V tomto případě je povinen tento zákazník uhradit veškeré náklady, vzniklé z důsledků s jeho vyloučením z kurzu.

4. Práva a povinnosti lyžařské školy

a) Pokud žák při skupinové výuce není schopen samostatného pohybu po sjezdovce a na lyžařském vleku, instruktor LŠ má právo ho ze skupiny ihned vyřadit. Zákonný zástupce je z tohoto důvodu povinen prvních 15 minut od začátku lekce setrvat v místě LŠ. 

b) Zákonní zástupci nezletilého účastníka výuky lyžování a snowboardingu za něj automaticky přebírají odpovědnost po uplynutí doby vyučovací lekce. 

c) LŠ je za svěřené nezletilé děti zodpovědná pouze po dobu výuky. Pokud uplyne čas vymezený na vyučovací lekci a zákonní zástupci nezletilého dítěte se nedostaví do provozovny LŠ, instruktor má právo zanechat nezletilé děti v provozovně LŠ.

d) LŠ má právo měnit instruktory přiřazené k jednotlivým lekcím před jejich začátkem.

5. Odpovědnost za škodu

LŠ neodpovídá za škodu vzniklou zákazníkovi, kterou nezavinila LŠ ani jiní dodavatelé služeb poskytovaných v rámci akce a tuto způsobil zákazník sám, nebo třetí osoba, která není spojena s poskytováním akce.

6. Stornovací podmínky

Storno poplatky:

  • Zrušení rezervace 2 dny předem:         0 % ceny kurzu.
  • Zrušení rezervace 1 den předem:         50 % ceny kurzu.
  • Zrušení rezervace v den konání výuky:     100 % ceny kurzu.

Rezervace může zákazník kdykoli stornovat osobně, telefonicky, nebo prostřednictvím online rezervačního systému. Zrušení rezervace prostřednictvím e-mailu je možné minimálně 2 dny před začátkem lekce.

V případě onemocnění zákazníka vracíme 100 % zaplacené ceny. Onemocnění je nutno prokázat potvrzením od lékaře. Vyplacení ceny je podmíněno předložením potvrzení od lékaře a bude se vyplácet vždy na místě uhrazení, případně jiným dohodnutým způsobem. Vrácena bude poměrná část ceny, tj. celková uhrazená cena dělená celkovým počtem dní kurzu a tento poměr se vynásobí počtem dní neúčasti zákazníka.

Vyplacení ceny je podmíněno předložením dokladu o zaplacení LŠ.

8. Změny

V případě nedostatečných sněhových podmínek si LŠ vyhrazuje právo na zrušení kurzu s následným vrácením plně zaplacené ceny příslušného zrušeného kurzu.

9. Pojištění

V ceně kurzu a ostatních služeb LŠ není zahrnuto úrazové pojištění zákazníka. LŠ však doporučuje zákazníkům mít uzavřenou smlouvu o úrazovém pojištění. 

10. Závěrečná ustanovení

Tyto podmínky jsou k nahlédnutí v provozovně LŠ a jsou nedílnou součástí smluvního vztahu mezi zákazníkem a LŠ.

Potvrzením objednávky / rezervace na stránkách www.sportjizerky.cz/rezervace zákazník potvrzuje, že se s těmito všeobecnými podmínkami seznámil a souhlasí s nimi a v plném rozsahu se zavazuje je přijímat.

V Jablonci nad Nisou 14.12.2022